Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Dátum: 14.09.2021
Autor: Administrátor
Predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

zverejnenie zámeru Obce Trnovec nad Váhom

Obec Trnovec nad Váhom, zastúpená starostom obce Mgr. Oliverom Bereczom, v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a/ ods. 8 písm. e/ vyššie uvedeného zákona na:

 

Predaj nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v k. ú. Trnovec nad Váhom, odčlenenej z pôvodného pozemku parcely registra „C“ č. 687/15 vo výmere 2 050 m2, evidovanej na LV č. 1416 na základe geometrického plánu č. 18/2014, ktorý vyhotovil súkromný geodet Róbert Rosko dňa 10. 2. 2014, autorizačne overil Ing. Vincent Bujdák, autorizovaný geodet a kartograf dňa 10. 2. 2014 a úradne overil Ing. Mário Fugli dňa 17. 2. 2014 pod č. 61/2014 a ktorý bude prílohou kúpnej zmluvy, a to konkrétne nehnuteľnosti:

 

  • pozemok, parcela č. 687/80 vo výmere 29 m2  odčlenená geometrickým plánom č. 18/2014 reg. „C“ KN , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, spoluvl. podiel 1/1

 

Kupujúci:  Oľga Ladičová, trvale bytom Trnovec nad Váhom 39, Jozef Oláh, trvale bytom Mesačná 3241/11, Bratislava-Ružinov a Milan Oláh, trvale bytom Trnovec nad Váhom 956za cenu 10 Eur/m2.

Odôvodnenie: osobitný zreteľ spočíva v tom, že  rodičia žiadateľov mali na tomto pozemku vybudovanú predzáhradku. Obec tieto pozemky neužíva, užívali ich rodičia žiadateľov, teda ide o scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku. Obec uvedenú časť pozemku do budúcnosti neplánuje využívať.

 

Cena za pozemok p. č. 687/80                                            290,- Eur (10,- Eur/m2)

 

Predaj nehnuteľnosti sa uskutoční formou kúpnej zmluvy.

 

Zámer a spôsob predaja majetku obce Trnovec nad Váhom z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválilo Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na svojom 23. zasadnutí dňa 13. septembra 2021 uznesením č. 259/2021. Prevod uvedeného majetku obce bude predložený na najbližšom zasadnutí OZ.

 

Bližšie informácie na Obecnom úrade Trnovec nad Váhom alebo na tel. čísle 0910 395 599.

 

 

 

                                                                                            Mgr. Oliver Berecz, starosta obce

 

 

V Trnovci nad Váhom, 14. septembra 2021