Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru obce Trnovec nad Váhom

Dátum: 14.09.2021
Autor: Administrátor
Zverejnenie zámeru obce Trnovec nad Váhom

informácia pre obyvateľov

Predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Trnovec nad Váhom, zastúpená starostom obce Mgr. Oliverom Bereczom, v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a/ ods. 8 písm. e/ vyššie uvedeného zákona na:

 

Predaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa v k. ú. Trnovec nad Váhom, odčlenených z pôvodného pozemku parcely registra „E“ č. 667/1 vo výmere 3 865 m2, evidovanej na LV č. 1416 na základe geometrického plánu č. 61/2021, ktorý vyhotovil a autorizačne overil Ing. Marek Mészáros, autorizovaný geodet a kartograf dňa 18. 6. 2021 a úradne overil Ing. Aladár Varga dňa 29. 6. 2021 pod č. G1-305/2021 a ktorý bude prílohou kúpnej zmluvy, a to konkrétne nehnuteľností:

 

  • pozemok, parcela č. 667/42 vo výmere 2 m2  odčlenená geometrickým plánom č. 61/2021 reg. „C“ KN , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, spoluvl. podiel 1/1
  • pozemok, parcela č. 667/43 vo výmere 15 m2  odčlenená geometrickým plánom č. 61/2021 reg. „C“ KN , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, spoluvl. podiel 1/1
  • pozemok, parcela č. 667/44 vo výmere 3 m2  odčlenená geometrickým plánom č. 61/2021 reg. „C“ KN , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, spoluvl. podiel 1/1

 

Kupujúci:  Viktor Takács, trvale bytom Trnovec nad Váhom 339 za cenu 10 Eur/m2.

Odôvodnenie: osobitný zreteľ spočíva v tom, že  pán Takács má na predmetných pozemkoch postavenú časť rodinného domu č. 339  časť dvora. Obec tieto pozemky neužíva, užíva ich v dobrej viere pán Takács, teda ide o scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku. Obec uvedenú časť pozemku do budúcnosti neplánuje využívať.

 

Cena za pozemky p. č. 667/42, 667/43 a 667/44                                       200,- Eur (10,- Eur/m2)

 

Predaj nehnuteľnosti sa uskutoční formou kúpnej zmluvy.

 

Zámer a spôsob predaja majetku obce Trnovec nad Váhom z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválilo Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na svojom 23. zasadnutí dňa 13. septembra 2021 uznesením č. 258/2021. Prevod uvedeného majetku obce bude predložený na najbližšom zasadnutí OZ.

 

Bližšie informácie na Obecnom úrade Trnovec nad Váhom alebo na tel. čísle 0910 395 599.

 

 

                                                                                            Mgr. Oliver Berecz, starosta obce

 

 

V Trnovci nad Váhom, 14. septembra 2021