Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dobrovoľná zbierka na rekonštrukciu sochy sv. Tekly

Dátum: 30.06.2021
Autor: Administrátor
Dobrovoľná zbierka na rekonštrukciu sochy sv. Tekly

vyhlásenie zbierky

OBEC TRNOVEC NAD VÁHOM

925 71  Trnovec nad Váhom 587, IČO 00306240

 

Obec Trnovec nad Váhom v súlade s § 4 ods. 3, písm. b) v spojení s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom č. 241/2021 zo dňa 21. júna 2021 dobrovoľnú zbierku na rekonštrukciu prícestnej sochy sv. Tekly nachádzajúcej sa v extraviláne obce Trnovec nad Váhom

 

Vyhlasovateľ: Obec Trnovec nad Váhom, 925 71  Trnovec nad Váhom 587, IČO 00306240

Účel dobrovoľnej zbierky: Získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu prícestnej sochy sv. Tekly nachádzajúcej sa v extraviláne obce Trnovec nad Váhom

Miesto konania dobrovoľnej zbierky: katastrálne územie obce Trnovec nad Váhom

Čas konania dobrovoľnej zbierky: od 01.7.2021 do 31.12.2021

 

Spôsob vykonávania dobrovoľnej zbierky:

1. Zasielaním príspevkov na účet vedený vo VÚB a.s., č. účtu v tvare  IBAN:  SK11 0200 0000 0000 1822 0132 s označením „dobrovoľná zbierka “

2. Vložením hotovosti  do prenosnej  pokladničky,  označenej  „Dobrovoľná  zbierka  na rekonštrukciu prícestnej sochy sv. Tekly“ umiestnenej v kancelárii prvého kontaktu Obecného úradu Trnovec nad Váhom

 

Použitie dobrovoľnej zbierky, jej vyúčtovanie a kontrola:

Výnosy z dobrovoľnej zbierky sú v zmysle § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, príjmom rozpočtu obce. Získané finančné prostriedky budú použité na účel, na ktorý bola dobrovoľná zbierka vyhlásená. Kontrolu použitia finančných prostriedkov vykoná hlavná kontrolórka obce. Správa o výsledku použitia finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou zbierkou bude prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

                                                                                              Mgr. Oliver Berecz, starosta obce