Doručenie kuriérom už od €
Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

„Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa” - opätovné informovanie verejnosti

Dátum: 11.05.2021
Autor: Ing. Daša Hasztermanová
Počet videní: 335
„Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa” - opätovné informovanie verejnosti

informovanie verejnosti

Obec Trnovec nad Váhom podľa  zákona NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

OPÄTOVNE INFORMUJE VEREJNOSŤ

o doručení správy o hodnotení k zámeru navrhovanej činnosti, ktorou je

 

„Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa”

navrhovateľa ewia a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava.

 Dňa 2. februára 2021 zaslalo Obci Trnovec nad Váhom Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody a biodiverzity a odpadového hospodárstva, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava správu o hodnotení: „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“, navrhovateľa ewia a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava.

V zmysle § 65g ods. 3 a § 34 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) opätovne informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o doručení správy o hodnotení a zároveň oznamujeme verejnosti, že do materiálov možno nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie najmenej 30 dní od zverejnenia na sekretariáte Obecného úradu Trnovec nad Váhom počas úradných hodín.

Správa o hodnotení navrhovanej činnosti je zverejnená aj na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-cirkularnej-ekonomiky-cce-sala

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa verejné prerokovanie uskutoční, len ak je konanie verejného prorokovania v súlade s opatreniami podľa osobitného predpisu 40aa) § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 172/2011 Z. z.

Obec Trnovec nad Váhom zvolala verejné prerokovanie Správy o hodnotení navrhovanej činnosti na utorok, 11. mája 2021 a zároveň požiadala dňa 3. mája 2021 o stanovisko k možnosti a podmienkam uskutočnenia verejného prerokovania Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre.

Vzhľadom na skutočnosť, že toto stanovisko nebolo Obci Trnovec nad Váhom doručené do pondelka, 10. mája 2021 do 8.00 h., Obec Trnovec nad Váhom v spolupráci s navrhovateľom pristúpila k zrušeniu verejného prerokovania. Vzhľadom na túto skutočnosť sa termín na uskutočnenie verejného prerokovania, ako aj pre zaslanie stanoviska a pripomienok  verejnosti  posúva o ďalších 30 dní.

Podľa § 34 ods. 1 a s ohľadom na § 65g ods. 3 zákona môže verejnosť doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení navrhovanej činnosti Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava najneskôr do 30 dní od zverejnenia.

 

V Trnovci nad Váhom, 11. mája 2021

 

 

                                                                                                   Mgr. Oliver Berecz, starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.