Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

CCE Šaľa - opätovné informovanie verejnosti

Dátum: 16.04.2021
Autor: Ing. Daša Hasztermanová
Počet videní: 578
CCE Šaľa - opätovné informovanie verejnosti

informácia pre obyvateľov

Obec Trnovec nad Váhom podľa  zákona NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

OPÄTOVNE INFORMUJE VEREJNOSŤ

o doručení správy o hodnotení k zámeru navrhovanej činnosti, ktorou je

 

„Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa”

navrhovateľa ewia a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava.

 

Návrh činnosti a súvisiace dokumenty sú verejnosti prístupné na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-cirkularnej-ekonomiky-cce-sala

Obec Trnovec nad Váhom dňa 12. 02. 2021 požiadala RÚVZ v Nitre o stanovisko k uskutočneniu verejného prerokovania. Dňa 16. 02. 2021 bolo Obci Trnovec nad Váhom doručené uvedené stanovisko. V závere tohto stanoviska sa konštatuje, že: „Vzhľadom k tomu, že platí uznesenie vlády o obmedzení pohybu, nie je možné aby sa tohto rokovania zúčastnila verejnosť, pretože medzi výnimkami nie je výnimka, ktorá by to obyvateľom umožnila.“

 

Do dnešného dňa obci nebolo doručené usmernenie vo veci ďalšieho postupu obce vo vzťahu k informovaniu verejnosti, príp. zvolaniu verejného prerokovania. Vzhľadom na to, že uplynula lehota na informovanie verejnosti, Obec Trnovec nad Váhom ako dotknutá obec opätovne zverejňuje informáciu o doručení správy o hodnotení a týmto sa 

 

termín na uskutočnenie verejného prerokovania, ako aj pre zaslanie stanoviska a pripomienok  verejnosti  posúva o ďalších 30 dní.

 

V prípade priaznivej epidemiologickej situácie bude v zmysle platnej legislatívy zvolané verejné prerokovanie. Takisto plynie nová 30 dňová lehota na zaslanie pripomienok verejnosti.

 

Do správy o hodnotení je možno  nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie aj na sekretariáte na 1. poschodí Obecného úradu v Trnovci nad Váhom počas úradných hodín.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na Ministerstvo ŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava  najneskôr do 30 dní od zverejnenia tejto informácie.

 

 

 

                                                                                                   Mgr. Oliver Berecz, starosta obce

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.