Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Opätovné zverejnenie správy o hodnotení - CCE Šaľa

Dátum: 25.03.2021
Autor: Ing. Daša Hasztermanová
Počet videní: 447
Opätovné zverejnenie správy o hodnotení - CCE Šaľa

informácia pre verejnosť

OBEC Trnovec nad Váhom podľa  zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

OPÄTOVNE INFORMUJE VEREJNOSŤ

o doručení správy o hodnotení k zámeru navrhovanej činnosti, ktorou je

 

„Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa”

navrhovateľa ewia a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava.

 

Návrh činnosti a súvisiace dokumenty sú verejnosti prístupné na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-cirkularnej-ekonomiky-cce-sala

Obec Trnovec nad Váhom dňa 12. 2. 2021 požiadala RÚVZ v Nitre o stanovisko k uskutočneniu verejného prerokovania zámeru. Dňa 16. 2. 2021 bolo Obci Trnovec nad Váhom stanovisko doručené. V stanovisku RÚVZ konštatuje, že: „Vzhľadom k tomu, že platí uznesenie vlády o obmedzení pohybu, nie je možné aby sa tohto rokovania zúčastnila verejnosť, pretože medzi výnimkami nie je výnimka, ktorá by to obyvateľom umožnila.“

Dňa 8. 3. 2021 Obec Trnovec nad Váhom zaslala stanovisko k správe o hodnotení navrhovanej činnosti Ministerstvu životného prostredia SR. Do dnešného dňa obci nebolo doručené usmernenie vo veci ďalšieho postupu obce vo vzťahu k informovaniu verejnosti, príp. zvolaniu verejného prerokovania. Vzhľadom na to, že uplynula lehota na informovanie verejnosti, Obec Trnovec nad Váhom ako dotknutá obec opätovne zverejňuje informáciu o doručení správy o hodnotení a týmto sa 

termín na uskutočnenie verejného prerokovania

ako aj pre zaslanie stanoviska a pripomienok  verejnosti posúva o ďalších 30 dní.

 

Informácia o doručení správy o hodnotení ako aj všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie bolo zverejnené na úradnej tabuli ako aj na web stránke mesta dňa 9. februára 2021. Lehota pre verejnosť podľa uvedenej informácie uplynula 11. marca 2021.

Od 12. marca plynie ďalšia 30 - dňová lehota, v rozmedzí ktorej bude v prípade priaznivej epidemiologickej situácie zvolané verejné prerokovanie. Takisto plynie nová 30 dňová lehota na zaslanie pripomienok verejnosti.

Do správy o hodnotení je možno  nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie aj sekretariáte Obecného úradu počas úradných hodín pre verejnosť.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na Ministerstvo ŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava  najneskôr do 12. apríla 2021.

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.