Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

„Rozšírenie cesty III/1369 – Horný Jatov“

SÚBOR
Dátum: 07.03.2021
Autor: Ing. Daša Hasztermanová
Počet videní: 687
„Rozšírenie cesty III/1369 – Horný Jatov“

verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania

Zdroje Zeme, a.s., so sídlom Strojárenská 1, 900 27 Bernolákovo, v zast. PROMT, s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin, dňa 3.3.2021 podal na tunajšom úrade návrh na vydanie  rozhodnutia o umiestnení stavby, pre stavbu: „Rozšírenie cesty III/1369 – Horný Jatov“ na pozemkoch registra C KN parcelné čísla 254/1 (E KN 254/1), 24/1 (E KN 258, 262), druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie, v extraviláne obce Trnovec nad Váhom, katastrálne územie Horný Jatov, správcom uvedených pozemkov je Slovenský pozemkový fond podľa listu vlastníctva č. 684, pre parcelné č. reg. KN E.

Obec Trnovec nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. v súlade s ustanovením § 36 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie územného konania, dotknutým orgánom štátnej správy, organizáciám a známym účastníkov konania. Stavebnému úradu sú dobre známe pomery územia, podmienky umiestnenia stavby sú jednoznačné vzhľadom na pomery v území a návrh poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie obsahu návrhu, a preto upúšťa od miestneho zisťovania ústneho konania.

 

Účastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky predložiť na tunajší úrad najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia. Inak sa na ne neprihliadne. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej správy a obec v mieste stavby. Bližšie informácie v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
2021 PROMT, MK Veľkosť: 442.6 kB Formát: pdf Dátum: 8.3.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.