Cesta I/75 Šaľa – obchvat

na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom a Horný Jatov, pre zmenu stavebných objektov:

 

            SO 104-00 Prepojenie obchvatu a existujúcej cesty II/573 v km 4,984,

                   podobjekt SO 104-02 Vetva B – úprava cesty II/573,

            SO 510-00 Úprava tlakovej kanalizácie Dlhá nad Váhom – Veča,

            SO 514-00 Preložka vodovodu v km 0.220 vetvy B objektu 104-00

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na klientskom centre Mestského úradu v Šali,  v čase úradných hodín Po - Pi: 8.00-12.00 h.

 

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky, ktorú záujemcovia nájdu v prílohe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
 2. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
 3. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice, 927 15 Šaľa
 4. Obec Dlhá nad Váhom, 927 05 Dlhá nad Váhom č. 225  +  2 x verejná vyhláška
 5. Obec Kráľová nad Váhom, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 71  +  2 x verejná vyhláška
 6. Obec Trnovec nad Váhom, ul. Hlavná č. 587, 925 71 Trnovec nad Váhom a časť obce Horný Jatov  +  2 x verejná vyhláška
 7. Zajarčie, s.r.o., Hrachová č. 9481/20, 821 05 Bratislava
 8. Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 47 Bratislava
 9. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24, § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. 9074/2017-1.7/dj-R zo dňa 09.01.2018
 10. Ostatným účastníkom konania a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb – známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo k stavbám môžu byť oznámením priamo dotknuté:

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa, mestská časť Veča, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Dlhá nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Dlhá nad Váhom – www.dlhanadvahom.eu – zverejnenie po dobu 15 dní

Kráľová nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Kráľová nad Váhom – www.kralovanadvahom.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Trnovec nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Trnovec nad Váhom – www.trnovecnadvahom.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

na vedomie:

 1. Slovenská správa ciest,  IVSC Bratislava,  Miletičova 19, 820 05  Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                   na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016