Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru obce Trnovec nad Váhom

Dátum: 24.06.2020
Autor: Ing. Daša Hasztermanová
Počet videní: 1049
Zverejnenie zámeru obce Trnovec nad Váhom

Predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

OBEC Trnovec nad Váhom

Obecný úrad, 925 71  Trnovec nad Váhom 587  IČO 00306240

 

    ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TRNOVEC NAD VÁHOM

Predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

Obec Trnovec nad Váhom, zastúpená starostom obce Mgr. Oliverom Bereczom, v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a/ ods. 8 písm. e/ vyššie uvedeného zákona na:

 

Predaj nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v k. ú. Trnovec nad Váhom, odčlenenej z pôvodného pozemku parcely registra „C“ č. 667/26 vo výmere 11 186 m2, evidovanej na LV č. 1057 na základe geometrického plánu č. 45/2020, ktorý vyhotovil a autorizačne overil Ing. Marek Mészáros, autorizovaný geodet a kartograf dňa 10. 5. 2020 a úradne overil Ing. Aladár Varga dňa 13. 5. 2020 pod č. G1-206/2020 a ktorý bude prílohou kúpnej zmluvy, a to konkrétne nehnuteľnosť:

  • pozemok, parcela č. 667/40 vo výmere 18 m2 , odčlenená geometrickým plánom č. 45/2020 reg. „C“ KN , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, spoluvl. podiel 1/1
  •  

Kupujúci:  Juraj Híreš, trvale bytom Trnovec nad Váhom 311 za cenu 10 Eur/m2.

 

Odôvodnenie: osobitný zreteľ spočíva v tom, že  pán Híreš má na tomto pozemku vybudovaný vjazd sa svoju nehnuteľnosť. Obec predmetný pozemok nevyužíva, využíva a udržiava ho pán Híreš, teda ide o scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku. Obec uvedenú časť pozemku do budúcnosti neplánuje využívať.

 

Cena za pozemok p. č. 667/40                        180,- Eur (10,- Eur/m2)

Predaj nehnuteľnosti sa uskutoční formou kúpnej zmluvy.

Zámer a spôsob predaja majetku obce Trnovec nad Váhom z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválilo Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na svojom 16. zasadnutí dňa 15. júna 2020 uznesením č. 166/2020. Prevod uvedeného majetku obce bude predložený na najbližšom zasadnutí OZ.

 

Bližšie informácie na Obecnom úrade Trnovec nad Váhom alebo na tel. čísle 031/7781496.

 

                                                                                                                                            Mgr. Oliver Berecz, starosta obce

 

 

V Trnovci nad Váhom, 23. júna 2020

 

zverejnené do 8. 9. 2020

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.