Obec Trnovec nad Váhom

Zverejnenie zámeru obce Trnovec nad Váhom na prenájom nebytových priestorov

Zverejnenie zámeru obce Trnovec nad Váhom na prenájom nebytových priestorov
ako prípad hodný osobitného zreteľa

OBEC Trnovec nad Váhom

Obecný úrad, 925 71  Trnovec nad Váhom 587, IČO 00306240

 

Zverejnenie zámeru obce Trnovec nad Váhom na prenájom nebytových priestorov ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

Obec Trnovec nad Váhom, zastúpená starostom obce Mgr. Oliverom Bereczom, v zmysle zákona SNR č. 138/199 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a/ ods. 9 písm. c/ vyššie uvedeného zákona na:

 

  • Prenájom nebytových priestorov na prízemí polyfunkčnej budovy súpisné číslo 79 v areáli zdravotného strediska, zapísanej na LV č. 1833 na parcelách registra „C“ parc. č. 4/6 a 4/7na poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako ambulancia praktického lekára pre dospelých. Prenajímané nebytové priestory pozostávajú z hlavnej a vedľajšej prevádzkovej miestnosti v celkovej výmere 80,25 m2

 

Prenajímateľ: IVJAR, s. r. o. so sídlom  927 01  Šaľa, Záhradnícka 253/59, IČO 52 410 722

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: prenájmom uvedených nebytových priestorov obec zabezpečí ďalšie poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov a zároveň splní jednu zo svojich základných funkcií, ktorou v zmysle zákona o obecnom zriadení je vytvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce a utvárať podmienky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov obce.

 

Zámer a spôsob prenájmu majetku obce Trnovec nad Váhom z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválilo Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom na svojom 7. zasadnutí dňa 8. júla 2019 uznesením č. 85/2019.

 

 

V Trnovci nad Váhom, 9. júla 2019                                       

 

 

 

Mgr. Oliver Berecz, starosta obce

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.