OKRESNÝ ÚRAD ŠAĽA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hlavná 42
927 01 Šaľa

Číslo spisu
OU-SA-OSZP-2020/005857-020
Vybavuje
Šaľa
23. 09. 2020
Logo
ROZHODNUTIE
vydané v zisťovacom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti ,,Argónová jednotka Duslo, Slovensko – Projekt zmeny stavby pred dokončením"
Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) vydáva podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z., v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok“), na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Argónová jednotka Duslo, Slovensko – Projekt zmeny stavby pred dokončením“, predloženého dňa 18.08.2020 pre navrhovateľa Messer Tatragas, spol. s r.o., so sídlom Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685 852, ktorý je na základe splnomocnenia zastúpený spoločnosťou Duslo, a.s, Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Výrok rozhodnutia
Zmena navrhovanej činnosti, ktorej účelom je riešenie spracovania odplynov z regeneračného procesu adsorpčného zariadenia argónovej jednotky, ktorá sa bude realizovať v okrese Šaľa, katastrálne územie Trnovec nad Váhom, areál spoločnosti Duslo, a.s., parc. č. 1579/157 sa nebude posudzovať na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Z doručených stanovísk k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k oznámeniu, ktoré bude potrebné zohľadniť pri príprave ďalšieho stupňa dokumentácie stavby v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov: 1. nakoľko realizáciou navrhovaných zmien vznikne malý zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle platných predpisov na úseku ochrany ovzdušia, povolenie na prevádzku zdroja a podmienky prevádzkovania zdroja znečisťovania ovzdušia určí v súhlase príslušná obec 2. pri realizácii stavby nesmie dôjsť v zmysle § 47 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k poškodeniu alebo zničeniu drevín rastúcich mimo lesa (stromov a krov) v okolí stavebného pozemku. Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod.) 3. pri realizácii musia byť dodržiavané platné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ním súvisiace platné právne predpisy 4. zmena navrhovanej činnosti musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou dotknutej obce Trnovec nad Váhom. Zmena navrhovanej činnosti nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015. 5. pravidelne minimálne raz štvrťročne vyhodnocovať monitoring imisií zverejňovaných na web stránke Duslo a.s. a prípadne prijímať adekvátne opatrenia smerujúce k znižovaniu imisií z jeho činnosti
Odôvodnenie
Navrhovateľ Messer Tatragas, spol. s r.o., so sídlom Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685 852 zastúpený spoločnosťou Duslo, a.s, Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa (ďalej len ,,navrhovateľ“) predložil dňa 18.08.2020 Okresnému úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Šaľa, OSZP“) podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Argónová jednotka Duslo, Slovensko – Projekt zmeny stavby pred dokončením“ (ďalej len „oznámenie“) vypracované podľa Prílohy č. 8a k zákonu č. 24/2006 Z. z. Cieľom zmeny navrhovanej činnosti je riešenie spracovania odplynov z regeneračného procesu adsorpčného zariadenia argónovej jednotky. Prevádzka argónovej jednotky bude v plne automatickom režime s občasnou kontrolou, namiesto pôvodne plánovanej obsluhy jedným pracovníkom. Vzhľadom k danej skutočnosti nebude potrebné vybudovanie sociálneho zariadenia, prívodu pitnej vody v priestoroch velína, taktiež nebude potrebná zberná nádrž na splaškovú vodu (v objeme 5 m3). Argónová jednotka bude spracovávať surový plyn z výrobne ČP4, ktorý sa v súčasnej dobe spaľuje v primárnom reformingu, kde sa využíva len jeho tepelná energia. Produktom argónovej jednotky bude čistý argón, používaný na komerčné účely, ako aj prúdy, ktoré budú dodávané späť do spoločnosti Duslo, a. s. na výrobňu ČP4 ako suroviny. Predupravený surový syntézny plyn bude vyčistený od vody a čpavku v sústave dvoch cyklicky pracujúcich adsorbérov. Zatiaľ čo v prvom adsorbéri bude bežať adsorpčný proces, druhý adsorbér bude v regenerácii. Regenerácia sa robí prúdom dusíka, ktorý sa zohreje v elektrickom ohrievači na vyššiu teplotu (200°C) a prúdi cez regenerovaný adsorbér. Vystupujúci regeneračný plyn (dusík) s obsahom amoniaku (30 ppm) z adsorbéra vstúpi do vežovej práčky, kde bude protiprúdne skrápaný vstupujúcou filtrovanou vodou (prietok 2-6 m3/h). Produktom vežovej práčky bude čpavková voda v množstve 96 m3/deň s koncentráciou čpavku 57 mg/l, ktorá bude chemickou kanalizáciou vyvedená na vyčistenie do biologickej čistiarne odpadových vôd v Duslo, a. s. V pôvodnom zámere pre argónovú jednotku sa uvažovalo, že plyn vznikajúci pri regenerácii adsorpčného zariadenia na zachytávanie amoniaku zo zdrojového plynu bude odvádzaný na poľný horák prevádzky ČP4. Bilančný príspevok amoniaku z novej argónovej jednotky by bol v porovnaní s kapacitnými parametrami poľného horáka, ktoré boli určené pre prevádzku ČP4 minimálny. Po detailnejšej analýze zloženia regeneračného plynu, bolo zistené, že obsahuje v prevažnej miere dusík a minimálne koncentrácie amoniaku. K tomu aby bolo možné zabezpečiť účinný proces spálenia amoniaku na poľnom horáku je potrebné, aby plyn určený na spálenie obsahoval dostatočné množstvo horľavých plynov. V prúde plynu z regeneračného procesu argónovej jednotky smerom na ČP4 sa z horľavých plynov nachádza len malé množstvo amoniaku a podstatná časť je dusík. Pri regenerácii adsorpčného zariadenia vzniká tiež horúci plyn, ktorý nie je možné priamo púšťať do potrubia na poľný horák a tým vzniká potreba jeho chladenia. Technologickým riešením tohto problému bolo pridávanie chladného dusíka do odplynu z adsorpčného zariadenia. Privedenie plynu s vysokým podielom dusíka na spálenie by limitovalo prevádzku samotného poľného horáka, hlavne inicializačný plameň horáka, ktorý musí byť v trvalej činnosti. Vzhľadom na to, že nízka výhrevnosť plynu spôsobená vysokým obsahom dusíka by limitovala spaľovacie procesy poľného horáka, amoniak by sa v plyne z regenerácie nespálil, alebo len v malej miere. Uvedené úpravy by mali za následok (okrem problémov s prevádzkou poľného horáka) aj zvýšenie energetickej náročnosti a nákladov na prevádzkovanie argónovej jednotky. Očakávané technické problémy prevádzky poľného horáka ČP4 vyvolané budúcou prevádzkou argónovej jednotky a s tým súvisiace neprimerané náklady na prevádzku samotného zariadenia na produkciu argónu vyústili do potreby zmeny riešenia spracovania odplynu z procesu regenerácie adsorpčného zariadenia. Z dôvodu, že podstatná časť amoniaku z regeneračného plynu sa odstráni vo vežovej práčke s vysokou účinnosťou čistenia, najoptimálnejším riešením je vypustiť vyčistený odpadový plyn s minimálnym množstvom amoniaku (0,71 mg/m3) výduchom (vo výške 14,03 m) do ovzdušia. Vysoká účinnosť vežovej práčky odpadových plynov je v súlade s najlepšími dostupnými technikami (BAT) na zníženie množstva emisií do ovzdušia. Množstvo vypúšťaných emisií je minimálne a nepredstavuje významný vplyv na znečisťovanie ovzdušia. Prúd odpadovej vody z práčky bude chemickou kanalizáciou odvádzaný do biologickej čistiarne odpadových vôd Duslo, a.s., ktorá je k uvedenému účelu technologicky a kapacitne určená, kde sa amoniak v procese nitrifikácie a denitrifikácie rozloží na inertný dusík. Navrhovaná činnosť, ktorej sa predmetná zmena týka, je zaradená do Zoznamu navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. kapitola 8. Ostatné priemyselné odvetvia, položka č. 10. Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách č. 1-9 - s parametrami pre zisťovacie konanie v časti B - s výrobnou plochou od 1 000 m2. OÚ Šaľa, OSZP v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. a správnym poriadkom začal dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom správne konanie vo veci zisťovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti, o čom podľa § 29 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. upovedomil rezortný orgán, povoľujúce orgány, dotknuté orgány a dotknutú obec. OÚ Šaľa, OSZP zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle § 29 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. v informačnom systéme procesov EIA/SEA na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/argonova-jednotka-duslo-slovensko-projekt-zmeny-stavby-pred-dokoncenim, zverejnil oznámenie na webovom sídle Okresného úradu Šaľa a zároveň o tom podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. informoval bezodkladne verejnosť. V súlade s § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská k predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti tieto subjekty: 1. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie a) štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OU-SA-OSZP-2020/005898-2 doručený dňa 31.08.2020, vo svojom stanovisku uvádza nasledovné: Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti vznikne nový malý zdroj znečisťovania ovzdušia – vežová práčka odpadových plynov, ktorý je kategorizovaný podľa prílohy č.1 vyhlášky č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov nasledovne: 6. OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 6.99. Ostatné priemyselné technológie, výroby, zariadenia na spracovanie, ktoré nie sú uvedené v bodoch 1 až 5 - členenie podľa bodu 2.99. Vyčistený odpadový plyn bude odvádzaný výduchom vo výške 14,03 m do ovzdušia. Množstvo amoniaku v odpadovom plyne na výstupe z vežovej práčky sa predpokladá na úrovni 0,71 mg/m3 čo v bilančnom vyjadrení predstavuje 1,1 g/h. Nakoľko sa jedná o stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle platných predpisov na úseku ochrany ovzdušia, povolenie na prevádzku zdroja a podmienky prevádzkovania zdroja znečisťovania ovzdušia určí v súhlase príslušná obec. K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá ďalšie pripomienky a nepožaduje činnosť ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienka je akceptovaná a zapracovaná do podmienok rozhodnutia. b) štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č. OU-SA-OSZP-2020/005942-2 doručený dňa 24.08.2020: vo svojom stanovisku uvádza, že na dotknutom území uvedenom v oznámení o zmene navrhovanej činnosti platí v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny prvý stupeň územnej ochrany. Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do osobitne chránených a záujmových území a objektov ochrany prírody a krajiny. Na vyššie uvedenom území sa nenachádza chránené územie ani územie zaradené do sústavy chránených území NATURA 2000. Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti uvádza nasledovnú pripomienku: • Pri realizácii stavby nesmie dôjsť v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny k poškodeniu alebo zničeniu drevín rastúcich mimo lesa (stromov a krov) v okolí stavebného pozemku. Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod.). Štátna správa ochrany prírody a krajiny nepožaduje činnosť ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienka je akceptovaná a zapracovaná do podmienok rozhodnutia. c) štátna správa v odpadovom hospodárstve, list č. OU-SA-OSZP-2020/005962-2 doručený dňa 25.08.2020: súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti a žiada aby pri jej realizácii boli dodržiavané platné ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiace platné právne predpisy. Navrhovanú činnosť nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienka je akceptovaná a zapracovaná do podmienok rozhodnutia. d) štátna vodná správa, list č. OU-SA-OSZP-2020/006080-2 doručený dňa 03.09.2020: nemá pripomienky k zmene navrhovanej činnosti 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, list č. PPL/A/2020/02458, doručený dňa 04.09.2020 súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti a nemá pripomienky. 3. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, list č. 30154/2020-4130-69946, doručený dňa 27.08.2020 navrhovanú činnosť nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 4. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, list č. CS 08832/2020, CZ 26994/2020 doručený dňa 29.08.2020 vo svojom stanovisku uvádza nasledovné: Zmena navrhovanej činnosti musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou dotknutej obce Trnovec nad Váhom. Zmena navrhovanej činnosti nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015. K predloženej zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky. Realizáciou činnosti v súlade s platnou legislatívou sa nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na lokalitu a jej obyvateľov a preto zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienka je akceptovaná a zapracovaná do podmienok rozhodnutia. 5. Obec Močenok, list č. OcUMOC-775/2020/3310, doručený dňa 03.09.2020, oznámila zverejnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na úradnej tabuli obce v dňoch 24.08.2020 až 08.09.2020. 6. Obec Trnovec nad Váhom, list č. 519/2020, doručený dňa 21.09.2020, oznámila zverejnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na úradnej tabuli obce v dňoch 21.08.2020 až 07.09.2020. 7. Mesto Šaľa, list č. 34522/OSaKČ/2019/03352, doručený dňa 22.09.2020 oznámilo zverejnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na úradnej tabuli obce v dňoch 24.08.2020 až 09.09.2020. Po uplynutí lehoty na vyjadrenie bolo na OÚ Šaľa, OSZP zaslané stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Nitre, list č. ORHZ-NR2-2020/001051-002 doručený dňa 21.09.2020, ktorý vo svojom stanovisku uvádza, že z hľadiska ochrany pred požiarmi sa nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie. Ďalšie oslovené orgány Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Obec Trnovec nad Váhom, Obec Močenok a Mesto Šaľa nedoručili v zákonnej lehote stanoviská príslušnému orgánu, preto sa podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. považujú za súhlasné. 8. Dotknutá verejnosť v zmysle § 24 zákona č. 24/2006 Z. z. - Združenie domových samospráv v zastúpení predsedom Marcelom Slávikom (ďalej len ,,Združenie“ ) prejavila záujem na navrhovanej činnosti a prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy doručila vyjadrenie dňa 21.08.2020 s nasledovnými pripomienkami: a) Žiadame podrobne rozpracovať a vyhodnotiť v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008. Žiadame vyhodnotiť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky). Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku dynamickej dopravy. b) Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110. Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku statickej dopravy. c) Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti a preukázať tak znižovanie zaťaženia územia dopravou vytvorením predpokladov na využívanie hromadnej dopravy. d) Vyhodnotiť dostatočnosť opatrení v zmysle spracovaného dokumentu ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z. z. e) Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie tak, aby sa preukázala ochrana krajinných zložiek v zmysle zákona OPK č.543/2002 Z.z.; preukázať ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby. f) Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Za týmto účelom žiadame vyhodnotiť primárne posúdenie vplyvov na vody príslušnými metodikami CIS pre aplikáciu Rámcovej smernice vode č. 2000/60/ES (http://ec.europa.eu/environment/water/waterframework/facts_figures/guidance_docs_en.htm) a tak preukázať, že v dôsledku realizácie zámeru nemôže byť zhoršená kvalita vôd a vodných útvarov; rovnako žiadame preukázať, že realizáciou zámeru sa nenaruší prirodzená vodná bilancia ani prirodzené odtokové pomery v území. g) Dokumentáciu pre primárne posúdenie vplyvov na vody podľa §16a Vodného zákona v ďalšej projekčnej fáze žiadame spracovať metodikou (http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/downloadDocument?documentId=441). h) Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok a vyhodnotiť vplyv jednotlivých emisií a imisií na tieto oblasti s dlhodobým pobytom osôb a preukázať, že nebudú vystavený nadmernému zaťaženiu. Žiadame výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou. i) Osobitne žiadame vyhodnotiť a analyzovať čistotu ovzdušia a vplyv zámeru na neho; v tejto súvislosti osobitne analyzovať vplyv pevných častíc PM 10, PM 2,5. Vplyv PM10 častíc na ľudské zdravie je pritom už dlhodobo považované za jedno z najpodstatnejších kritérií a parametrov emisných štúdií s vplyvom napríklad na alergické ochorenia, ktoré majú v súčasnosti stúpajúcu tendenciu. Okrem vyššej úmrtnosti zlá kvalita ovzdušia spôsobuje aj pokles našej schopnosti sústrediť sa, pracovať či častejšie absencie v práci a škole. Zvýšeným koncentráciám drobných prachových častíc PM2,5 je na Slovensku vystavená pätina obyvateľov, čo je omnoho viac ako 13-percentný priemer v Európe. Problém máme aj s prízemným ozónom. Výsledkom je minimálne 3800 predčasných úmrtí, strata produktivity a HDP. Zámer sa musí zaoberať zlepšením podmienok kvality ovzdušia. j) Žiadame overiť statiku stavby nezávislým oponentským posudkom a preukázať, že statika nie je v dôsledku podhodnotenia nebezpečná resp. v dôsledku nadmerného naddimenzovania príliš nezaťažuje územia a zložky životného prostredia. k) Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z. „objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“. l) Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie. m) Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb a tak preukázať, že nedôjde k preťaženiu kanalizačnej siete a teda k zvýšeniu rizika záplav ako aj to, že kanalizácia bude účinná a spĺňať parametre podľa zákona o kanalizáciách č.442/2002 Z.z. n) Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru a to z hľadiska kumulácie a súbežného pôsobenia. Žiadame tak preukázať, že nedôjde k nadmernému zaťaženiu územia v rozpore s územným plánom. o) Žiadame preukázať spôsob plnenia povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z. z. a uviesť navrhované opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela). Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-azoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení a preukázať tak plnenie záväzných zákonných povinností na úseku odpadového hospodárstva. p) Žiadame preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy č. 220/2004 Z. z. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia. q) Priemerný Slovák potrebuje pre svoj život 536 metrov štvorcových zemského povrchu; priemerný Brit 430, Fín až 2 459 metrov štvorcových (Eurostat za rok 2015, Land footprint, údaje nezahŕňajú poľnohospodárstvo). Človek postupne premieňa povrch, prispôsobuje ho svojim potrebám. Inštitút Alternatives Economiques s využitím údajov Eurostatu vypočítal, že rozloha týchto umelých, človekom pretvorených oblastí, v rokoch 2009-2015 narástla v každej krajine Európskej únie – napriek hospodárskej kríze a v mnohých prípadoch (Grécko, Maďarsko, Estónsko) aj napriek poklesu obyvateľov. Štatistika zahŕňa len človekom významne pretvorené oblasti, ako mestá, komunikácie, športoviská či zalievané záhrady. Človek však využíva aj ďalšie oblasti pre získavanie zdrojov: na poľnohospodársku výrobu, priemysel a pod. Na Slovensku bol tento nárast druhý najväčší v EÚ – rozloha človekom pretvorených oblastí sa medzi 2009 – 2014 zvýšila o 14,9 percenta. Je možné preto dôvodne sa domnievať o neplnení povinnosti podľa §11 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. nezaťažovať územie nad únosnú mieru. Žiadame preto preukázať na úrovni obce/mesta, okresu, regiónu a štátu, že nie je možné projekt zrealizovať bez ďalšieho záberu prírodných plôch napríklad revitalizáciou a obnovou nevyužívaných priemyselných areálov, brownfieldov a podobne. Združenie ďalej vo svojom stanovisku uvádza nasledovné: Podľa §29 ods.3 zákona EIA č.24/2006 Z. z. „Ak sa rozhoduje o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude posudzovať podľa tohto zákona, primerane sa použijú kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10, pričom príslušný orgán prihliada aj na stanoviská podľa § 23 ods 4.“ Ak sa nepreukáže súlad zámeru s environmentálnymi záujmami podľa osobitných zákonov v rozsahu ako sme uviedli v bode a) až r) v tejto časti nášho stanoviska, požadujeme, aby sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Argónová jednotka Duslo, Slovensko – Projekt zmeny stavby pred dokončením“ prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame v rozsahu hodnotenia uviesť aj povinnosť vyhodnotiť body a) až r) tejto časti nášho vyjadrenia a súčasne naše požiadavky uvedené v časti 2) a v časti 3) tohto vyjadrenia uviesť v záväzných podmienkach záverečného stanoviska. V prípade, že príslušný orgán vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Argónová jednotka Duslo, Slovensko – Projekt zmeny stavby pred dokončením“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie podmienok uvedených v časti 2) a v časti 3) tohto stanoviska do záväzných podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotiť v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm. a zákona EIA. Ďalej žiada, aby navrhovateľ obnovil prirodzenú biodiverzitu dotknutého územia, čo najviac obnovil prirodzené funkcie narušeného ekosystému, čo najviac ochránil životné prostredie a kompenzoval tak ekologickú ujmu v dôsledku navrhovaného zámeru nasledovnými opatreniami: I. Navrhnúť opatrenia zlepšujúce kvalitu ovzdušia a znižujúce koncentráciu pevných častíc PM10, PM2,5 ako aj koncentráciu benzénu, NO2 a CO; v tomto smere počas prevádzky vykonávať efektívne monitorovanie a v navrhnutých opatreniach robiť korekcie na základe aktuálnych výsledkov monitoringu ovzdušia. Žiadame konkretizovať tieto zlepšujúce opatrenia. II. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú. Požadujeme používanie recyklátov najmenej v rozsahu stavebných inertných odpadov do základov a terénnych úprav stavby; zmesy recyklátov živičných materiálov zmiešaných s recyklovanými plastami; plastové recykláty napr. na retenčnú dlažbu alebo tepelnú či zvukovú izoláciu. III. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf). IV. Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia. V. Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basichtml/ index.html#2). Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad. VI. Požadujeme, aby sa zámer prispôsobil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infrašturktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať formu lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmerneniaoznamenia- stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) a podľa tejto metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie. VII. Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadame aplikáciu zelených strešných krytín, ktoré plnia funkciu extenzívnej vegetačnej strechy. VIII. Na vertikálne plochy (napr. steny) žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia. IX. Na povrchy cestných komunikácií požadujeme použitie vodopriepustných asfaltov a betónov s prímesov recyklovaných plastov. X. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: • komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, • kovov označeného červenou farbou • papiera označeného modrou farbou • skla označeného zelenou farbou • plastov označeného žltou farbou • bio-odpadu označeného hnedého farbou Preukázať prijatie opatrení garantujúcich zlepšenie reálnej recyklácie smerujúcej k „zero waste“ konceptu; tieto opatrenia žiadame špecifikovať a počas prevádzky monitorovať a zlepšovať. XI. Žiadame vypracovať projekt dekonštrukcie projektu po jeho dožití a preukázať možnosť zhodnotenie a recyklácie jeho jednotlivých súčastí. Ďalej uvádza, že keďže predmetom daného konania je umožnenie ekonomického rastu; musí byť súbežne sprevádzané nielen kompenzáciou a prevenciou ale aj ekologický rast resp. environmentálny zisk; t.j. vplyvy na životné prostredie musia nielen environmentálnu ujmu kompenzovať, ale urobiť aj niečo navyše, poskytnúť environmentálnu pridanú hodnotu projektu. Z takýchto opatrení požaduje realizáciu nasledovných opatrení: aa) Navrhovateľ vysadí v obci Trnovec nad Váhom 20ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách v obývaných častiach mesta po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny. bb) Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo. cc) Vizualizácia klimatických zmien na Slovensku v čiarovom kóde: vedci analyzovali dáta za roky 1908 až 2018 a výsledky spracovali do tohto grafu; každý pásik predstavuje jeden rok a jeho farba a intenzita udáva charakter tohto roka. Modrý znamená ochladenie a červený znamená oteplenie od dlhodobého priemeru; výraznosť farby zase naznačuje veľkosť tejto odchýlky. (viac info: https://showyourstripes.info/) Ďalej žiada vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej mapy spracovanej satelitným snímkovaním (infračervené snímkovanie voľne k dispozícii zo satelitu LANDSAT-8: https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-olioperational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects) a porovnať s mapou vodných útvarov (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1), mapami sucha (http://www.shmu.sk/sk/?page=2166) ako aj s mapami zrážok a teploty vzduchu (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy) a na základe ich vyhodnotenia navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia podľa strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, do nasledujúcich stupňov projektovej dokumentácie projektu. dd) Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu kompostáreň slúžiacu pre potreby zužitkovania rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri prevádzke zámeru. Združenie požaduje podmienky uvedené v písmenách aa) až dd) tejto časti vyjadrenia uviesť v rozhodnutí ako záväzné podmienky záverečného stanoviska resp. rozhodnutia zo zisťovacieho konania ako opatrenia environmentálneho zisku. Ďalej uvádza, že podľa článku 45 Ústavy SR „Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.“ Podľa §3 ods.6 Správneho poriadku „Správne orgány sú povinné na úradnej tabuli správneho orgánu, na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené alebo aj iným vhodným spôsobom zrozumiteľne a včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení konania vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovuje osobitný zákon. Pritom sú povinné ochraňovať práva a právom chránené záujmy účastníkov konania a iných osôb. Úradná tabuľa správneho orgánu musí byť nepretržite prístupná verejnosti.“ Podľa čl 4 ods.1 písm.b bod ii. zákona č.43/2006 Z.z. (Aarhuský dohovor) „Každá Strana zabezpečí, že orgány verejnej moci v rozsahu tohto článku a v rámci vnútroštátnych právnych predpisov sprístupnia verejnosti na základe žiadosti informácie o životnom prostredí; ak sa tak požaduje a vyplýva to z ustanovenia písmena b), aj kópie aktuálnej dokumentácie obsahujúcej alebo pozostávajúcej z týchto informácií: bez toho, aby musel byť preukázaný záujem; v požadovanej forme s výnimkou, ii) informácia je už verejne dostupná v inej forme.“ Podľa §24 ods.1 písm.i zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Príslušný orgán informuje bezodkladne verejnosť na svojom webovom sídle, prípadne aj na svojej úradnej tabuli o iných informáciách dôležitých na vydanie záverečného stanoviska alebo povolenia.“. Podľa §32 Správneho poriadku a §29 ods.10 zákona EIA sú takýmito informáciami zverejňovanými podľa §24 ods.1 písm.i zákona EIA aj podklady rozhodnutia a doplňujúca informácia, ktoré žiadame zverejniť na webovej stránke www.enviroportál.sk/eia/sk na podstránke predmetného zámeru; o tejto skutočnosti úrad oboznámi účastníkov konania a dá im možnosť vyjadriť sa k nim pred vydaním rozhodnutia podľa §33 ods.2 Správneho poriadku. Žiada dodržať uvedený procesný postup. Podľa dôvodovej správy novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.314/2014 Z. z. platnej od 1.1.2015 „Podľa Komisie sú hlavným nedostatkom platného zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov dôsledky nedostatočného prepojenia procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností s následnými povoľovacími procedúrami, pretože sa tak vytvára priestor pre nerešpektovanie výsledkov procesu posudzovania vplyvov, ktorým tak nemôže garantovať ani plné zabezpečenie práv dotknutej verejnosti už účastnej na tomto konaní, resp. majúcej záujem o výsledok rozhodovania v záležitostiach životného prostredia. Otvára sa tak problematika implementácie v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky časti tých požiadaviek Aarhuského dohovoru (Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia zo dňa 25. júna 1998), ktoré smernica EIA implementuje (články č. 6, 7 a 9).“. Podľa čl.6 ods.4 Aarhuského dohovoru č.43/2006 Z. z. má verejnosť právo efektívne presadzovať svoje práva a záujmy pričom štátne orgány majú povinnosť realizáciu tohto práva efektívne zabezpečiť. Ďalej žiada v odôvodnení rozhodnutia uviesť akým konkrétnym spôsobom bolo uvedené ustanovenie naplnené v predmetnom konaní a to vo vzťahu k právu na dobrú správu vecí verejných podľa čl.41 Charty základných práv EÚ najmä vo vzťahu k realizácii práva na informácie o životnom prostredí podľa čl.4 Aarhuského dohovoru a možnosti efektívne reálne ovplyvniť výsledok zámeru podľa čl.6 Aarhuského dohovoru a ktoré záväzné podmienky rozhodnutia sú materiálno-právnym prejavom naplnenia prístupu verejnosti k spravodlivosti v oblasti prístupu k spravodlivosti v otázkach životného prostredia pre nasledovné konania. Podľa §63 zákona EIA č. 24/2006 Z. z. „Príslušný orgán pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov alebo navrhovaných činností alebo ich zmien zabezpečí vykonanie konzultácií s povoľujúcim orgánom alebo schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov. (2) Obsahom konzultácií medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti môžu byť najmä a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti, b) informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia, c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami, d) doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení, e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy. (3) Príslušný orgán uvedie výsledky konzultácií v odôvodnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa § 7 a 29 a v záverečnom stanovisku podľa § 14 a 37.“; v dôsledku §64 zákona EIA sa konzultáciu vykoná na zvolanom ústnom pojednávaní podľa §21 Správneho poriadku, ktorú má príslušný úrad povinnosť zvolať, ak si verejnosť uplatní svoje právo na konzultáciu podľa §63 ods.1 zákona EIA, posledná veta. Žiada príslušný orgán aby zvolal ústne pojednávanie za účelom vykonania konzultácie s povoľujúcim orgánom resp. schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z. z. Predmetom konzultácie medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti by malo byť najmä: a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti, b) informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia, c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami, d) doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení, e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy. Žiada uviesť výsledok konzultácie v odôvodnení vydaného rozhodnutia. Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Združenie vo svojom vyjadrení, ktoré bolo doručené do elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy dňa 10.09.2020 uvádza, že navrhovateľ dňa 29.07.2020 na základe dohody so Združením o spoločnom postupe pri posudzovaní projektov v procese EIA inicioval konzultáciu pred oficiálnym podaním oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na OÚ Šaľa, OSZP, s cieľom informovania a vysvetlenia podstaty a dôvodov navrhnutých zmien a prerokovanie kompenzačných opatrení. Výsledkom konzultácií bolo stanovisko Združenia, v ktorom okrem opatrení uvedených v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, Združenie odporúča pravidelne minimálne raz štvrťročne vyhodnocovať monitoring imisií zverejňovaných na web stránke Duslo a.s. a prípadne prijímať adekvátne opatrenia smerujúce k znižovaniu imisií z jeho činnosti. Predloženú zmenu navrhovanej činnosti nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Odporúčanie Združenia bolo zapracované do podmienok rozhodnutia. OÚ Šaľa, OSZP listom č. OU-SA-OSZP-2020/005857-16 zo dňa 11.09.2020 oboznámil účastníkov konania s podkladmi pre vydanie rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku a stanovil lehotu na vyjadrenie sa do 5 dní odo dňa doručenia listu. Zároveň OÚ Šaľa, OSZP zverejnil na webovom sídle MŽP SR enviroportal.sk, na stránke predmetného zámeru stanoviská dotknutých orgánov, dotknutej obce a vyjadrenia účastníkov konania. V stanovenej lehote neboli k podkladom rozhodnutia zo strany účastníkov konania zaslané žiadne pripomienky. Dôvody prečo sa zmena navrhovanej činnosti nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.: OÚ Šaľa, OSZP v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta jej vykonávania, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie, vrátane zdravia obyvateľstva a súčasného stavu životného prostredia v dotknutom území. Stanoviská doručené od oslovených orgánov nepoukázali na zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti firmy Messer Tatragas, spol. s r.o. v rámci areálu Duslo, a. s. vznikne nový malý zdroj znečisťovania ovzdušia – vežová práčka odpadových plynov. Vyčistený odpadový plyn bude odvádzaný výduchom vo výške 14,03 m do ovzdušia. Množstvo amoniaku v odpadovom plyne na výstupe z vežovej práčky sa predpokladá na úrovni 0,71 mg/m3 čo v bilančnom vyjadrení predstavuje 1,1 g/h. Vysoká účinnosť vežovej práčky odpadových plynov je v súlade s najlepšími dostupnými technikami (BAT) na zníženie množstva emisií do ovzdušia. Množstvo vypúšťaných emisií je minimálne a nepredstavuje významný vplyv na znečisťovanie ovzdušia. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na povrchové, podzemné vody, rastlinstvo, živočíšstvo a ich biotopy. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na chránené územia, ich ochranné pásma ani na územia patriace do sústavy NATURA 2000. Nepredpokladá sa, že zmena navrhovanej činnosti bude mať negatívny vplyv na jednotlivé prvky a celkový stav ekologickej stability na regionálnej ani miestnej úrovni. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti bude predstavovať minimálny príspevok k existujúcemu regulovanému priemyselnému zaťaženiu v dotknutom území. Prevádzkovaním zariadenia na produkciu argónu sa nepredpokladá významný negatívny vplyv na zložky životného prostredia. V areáli Duslo, a. s., kde bude situovaná argónová jednotka spoločnosti Messer Tatragas, spol. s r. o. sa nachádzajú vzrastlé dreviny a zatrávnené plochy, ktoré predstavujú prírodný prvok v tomto intenzívne priemyselne využívanom priestore. Je snaha takéto prvky zachovať a v čo najvyššej možnej miere ich rozširovať. Pre lepšie začlenenie argónovej jednotky v tomto areáli a pre vytvorenie lepších podmienok pre zamestnancov aj externých návštevníkov Messer Tatragas, spol. s r. o. v spolupráci s Duslo, a. s., plánuje vysadiť v okolí argónovej jednotky 16 stromov a viac ako 10 okrasných kríkov na celkovej ploche 250 m2. Záver: OÚ Šaľa, OSZP v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu, miesta jej vykonávania, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie, vrátane zdravia obyvateľstva a súčasného stavu životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Opodstatnené požiadavky a pripomienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov OÚ Šaľa, OSZP akceptoval a zapracoval ich do podmienok tohto rozhodnutia a budú predmetom ďalších konaní podľa osobitných predpisov. Stanoviská oslovených orgánov neobsahovali také závažné pripomienky, ktoré by boli dôvodom na posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. Možno konštatovať, že v rámci zisťovacieho procesu neboli zistené také skutočnosti, ktoré by závažným spôsobom ohrozovali a poškodzovali jednotlivé zložky životného prostredia. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva. Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.
Poučenie
Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. majú právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa. Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa zmeny navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z. z. podať návrh na začatie povoľovacieho konania k zmene navrhovanej činnosti. Verejnosť podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takého odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení. Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Ing. Miroslava Danišová
vedúca odboru
Doručuje sa
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Slovenská republika
Združenie domových samospráv
Rovniankova 14
851 02 Bratislava
Slovenská republika
Obec Trnovec nad Váhom
Trnovec nad Váhom 587
925 71 Trnovec nad Váhom
Slovenská republika
Obec Močenok
Sv. Gorazda 629
951 31 Močenok
Slovenská republika
Mesto Šaľa
Nám. Sv. Trojice 1953 7
927 15 Šaľa
Slovenská republika
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
Mierová 19
827 15 Bratislava
Slovenská republika
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Rázusova 2 A
949 01 Nitra
Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravia , Štefánikova trieda 58, Nitra
Štefánikova trieda 58
949 63 Nitra
Slovenská republika