Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácia pre voliča

Právo hlasovať

Právo hlasovať v miestnom referende má obyvateľ s trvalým pobytom v obci Trnovec nad Váhom, ktorý je oprávnený voliť vo voľbách do orgánov samosprávy obce v zmysle zákona č. 180/2014 z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorý najneskôr v deň konania miestneho referenda dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva hlasovať je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Spôsob hlasovania

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu, alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková komisia hlasovanie neumožní. Hlasovací lístok sa upraví tak, že volič v príslušnom rámčeku značkou "X" vyznačí odpoveď na otázku Súhlasíte s výstavbou „Centra cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“ v našom okrese? "ÁNO" alebo "NIE". V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok.

Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Na požiadanie voliča mu okrsková komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a referenda. Členovia okrskovej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo písomne požiadať obec o vykonanie hlasovania do prenosnej schránky do 3. septembra 2021 na tel. čísle 031/7781496 alebo e-mailom na obec@trnovecnadvahom.skv deň konania miestneho referenda na tel. čísle 0910 395 599.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.