Verejná vyhláška- Rozhodnutie o zmene územ. rozhodnutia

Verejná vyhláška- Rozhodnutie o zmene územ. rozhodnutia
VEREJNÁ  VYHLÁŠKA- ROZHODNUTIE O ZMENE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA- Cesta I/75 Šaľa – obchvat
21.06.2018
Autor: Administrátor

Mesto Šaľa, ako príslušný a určený stavebný úrad podľa ust. § 33, § 117 ods. 1 a § 119 ods.1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), preskúmal návrh na vydanie rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia, ktorý dňa 21.03.2018 podala

 

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, IČO: 00 33 28,

so sídlom Ul. Miletičova č. 19, P. O. BOX 64, 820 05 Bratislava 25

 

(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto preskúmania podľa § 39, § 39a, § 39b a § 41 ods. 1 stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) v zlúčenom územnom konaní

p o v o ľ u j e

zmenu územného rozhodnutia o umiestnení stavby s rozhodnutím o využívaní územia

na líniovú stavbu

Cesta I/75 Šaľa – obchvat

(ďalej len "stavba") na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom a Horný Jatov.

 

Verejná vyhláška bola zverejnená na úradnej tabuli obce a na internetovom sídle obce Trnovec nad Váhom dňa 21.06.2018.

Viac informácií nižšie k nahliadnutiu.


Súbory na stiahnutie:
02_Situacia stavby 4.33 MB 21.06.2018
vyhlaska obchvat 30.2 MB 21.06.2018

Komentáre

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaní o dianí v obci.