Prenájom majetku obce-zverejnenie zámeru

Prenájom majetku obce-zverejnenie zámeru
Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
19.06.2018
Autor: Administrátor

Obec Trnovec nad Váhom, zastúpená starostom obce, Ing. Júliusom Rábekom, v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c/ vyššie uvedeného zákona na:

Prenájom časti nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v k. ú. Trnovec nad Váhom, vo vlastníctve obce Trnovec nad Váhom, evidovanej na LV č. 1057, a to konkrétne nehnuteľnosť:

  • časť pozemku, z parcely č. 645/2, reg. „C“ – KN, o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

Nájomca: Carisma spol., s.r.o., Okružná 31, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 36529346

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Obec Trnovec nad Váhom sa rozhodla prenajať predmetnú nehnuteľnosť spoločnosti Carisma spol., s.r.o., so sídlom 941 31 Dvory nad Žitavou z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť , že na predmetnej nehnuteľnosti bude umiestnený na žiadosť spoločnosti technologický kontajner. Žiadosť o umiestnenie kontajnera je hlavne kvôli výstavbe kamerového systému v obci, v rámci ktorého spoločnosť začala s rekonštrukciou káblovej rozvodovej sústavy, kde obec oslovila spoločnosť o možnosť napojenia kamerového systému do optickej sústavy patriacej spoločnosti Carisma. Umiestnenie kontajnera bude znamenať nižšie náklady pri tvorbe budúcej infraštruktúry pre distribúciu kamerového systému.  

Prenájom nehnuteľnosti sa uskutoční formou nájomnej zmluvy.

Cena a doba nájmu: Prenájom sa určuje na dobu neurčitú, za cenu 2,66 Eur/m2/rok  (v zmysle Zásad obce Trnovec nad Váhom určujúcich pravidlá nájmu a prenájmu bytových a nebytových priestorov a obecných pozemkov)

 

Zverejnené na úradnej tabuli v Trnovci nad Váhom, dňa 19.06.2018

 

Tento zámer prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený na 37. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom uznesením č. 378/2018, zo dňa 18.06.2018, trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ. Prenájom uvedeného majetku obce bude predložený na schválenie Obecnému zastupiteľstvu v Trnovci nad Váhom na 38. zasadnutí OZ dňa 30.07.2018.

 

Bližšie informácie na Obecnom úrade v Trnovci nad Váhom, alebo telefonicky na č. 031/7781496.

 

                                                                                                                                  Ing. Július Rábek
                                                                                                                                       starosta obce

                                                                                  


Súbory na stiahnutie:
zámer prenájmu majetku obce 995.8 kB 19.06.2018

Komentáre

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaní o dianí v obci.