Oznámenie o strategickom dokumente-Zmeny a doplnky č.1/2017 ÚPN obce Trnovec nad Váhom

Oznámenie o strategickom dokumente-Zmeny a doplnky č.1/2017 ÚPN obce Trnovec nad Váhom
Oznámenie o strategickom dokumente-Zmeny a doplnky č.1/2017 ÚPN obce Trnovec nad Váhom
10.04.2018
Autor: Administrátor

Územnoplánovacia dokumentácie obce bola v roku 2013 na 17. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 18. februára 2013 uznesením č. 126/2013 schválená. Zadanie územnoplánovacej dokumentácie obce bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.januára 2010 uznesením č. 31/OZ-2010 bodom II.
Obec Trnovec nad Váhom z dôvodu potreby aktualizácie tejto územnoplánovacej dokumentácie začala s prípravou vypracovania Zmien a doplnkov č. 1/2017 Územného plánu obce Trnovec nad Váhom.
Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie budú vypracované v zmysle § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v textovej a grafickej časti.

Cieľom obstarania a spracovania dokumentu Zmeny a doplnky č. 1/2017 ÚPN-O Trnovec nad Váhom je zosúladiť navrhovanú zmenu funkčného využitia územia s komplexným riešením priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a premietnuť ich do záväznej časti schváleného územného plánu obce.

Hlavným cieľom návrhu dokumentu Zmeny a doplnky č. 1/2017 ÚPN-O Trnovec nad Váhom je zmena funkčného využitia lokalít.

 

Všetky informácie o strategickom dokumente nájdete v priložených súboroch nižšie.Komentáre

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaní o dianí v obci.