34. zasadnutie zastupiteľstva-POZVÁNKA (19.03.2018)

34. zasadnutie zastupiteľstva-POZVÁNKA (19.03.2018)
Pozvánka na 34. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom
07.03.2018
Autor: Administrátor

V súlade s ustanovením §12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 
z v o l á v a m

 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom, ktoré sa bude konať

dňa 12. marca 2018 o 17.oohod. (po prerušení zastupiteľstvo pokračuje rokovaním dňa 19.03.2018 o 17:00 hod.)

v zasadačke Obecného úradu Trnovec nad Váhom.

 

P R O G R A M: 

 1. Otvorenie:
  a) voľba návrhovej komisie
  b) určenie zapisovateľa
  c) určenie overovateľov zápisnice
 2. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
 3. Návrh Rozpočtu obce Trnovec nad Váhom na rok 2018 a výhľadových rozpočtov na r. 2019-2020
 4. Správa o činnosti Obecnej polície za rok 2017
 5. Zápis do Kroniky Obce Trnovec nad Váhom za rok 2015
 6. Žiadosť OO Slovenského rybárskeho zväzu Trnovec nad Váhom o finančnú podporu pri realizácii biologického odbahnenia chovného rybníka Vermek
 7. Projekt ,,Zberný dvor Trnovec nad Váhom“
 8. Prestavba kotolne na požiarnu zbrojnicu
 9. ZOS Trnovec nad Váhom- rekonštrukcia
 10. Rekonštrukcia budovy starej fary
 11. Rekonštrukcia miestnych komunikácií obce Trnovec nad Váhom
 12. Návrh na rekonštrukciu miestneho rozhlasu obce Trnovec nad Váhom
 13. Realizácia projektu na doplnenie kamerového systému
 14. Nájomné byty (žiadosť o ukončenie nájmu a preobsadenie obecného nájomného bytu)
 15. Návrh na vymenovanie členov DHZ Trnovec nad Váhom do funkcií a Žiadosť DHZ o nákup výstroja
 16. Rôzne
 17. Diskusia
 18. Záver

 

 

 

                         Ing. Július Rábek

                           starosta obce

 

 

Trnovec nad Váhom, 07.03.2018


Súbory na stiahnutie:
pozvánka na 34. OZ 458.6 kB 07.03.2018

Komentáre

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaní o dianí v obci.