Výberové konanie - hlavný kontrolór obce

Výberové konanie - hlavný kontrolór obce
Obec Trnovec nad Váhom vyhlasuje výberové konanie
18.12.2017
Autor: Administrátor

OBEC TRNOVEC NAD VÁHOM

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom určilo deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Trnovec nad Váhom na 05. 02. 2018 a zároveň určilo úväzok 0,20.

 Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

1) ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie

2) bezúhonnosť 

Náležitosti prihlášky:

  • meno a priezvisko uchádzača
  • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov,
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  • overená fotokópia dokladu o najvyššom  dosiahnutom vzdelaní,
  • profesijný životopis,

 Spôsob doručenia prihlášky

- kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra Obce Trnovec nad Váhom odovzdajú osobne v podateľni obecného úradu alebo zašlú poštou svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra –  NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Trnovec nad Váhom, Trnovec nad Váhom 587, 925 71.

- uzávierka prihlášok je 19. januára 2018 do 12:00 hod.Komentáre

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaní o dianí v obci.