Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh- Všeobecne záväzné nariadenie č. ........./2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Trnovec nad Váhom...
25.11.2017
Autor: Administrátor

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom v súlade s § 6, § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 7 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva,

 Všeobecne záväzné nariadenie č. ........./2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Trnovec nad Váhom.

                               

Obec na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určujú miestne dane a miestne poplatky pre územie obce Trnovec nad Váhom.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trnovec nad Váhom, okrem dani z nehnuteľností, ktorú upravuje osobitné VZN o dani z nehnuteľností.

Obec Trnovec nad Váhom na svojom území ukladá tieto miestne dane a poplatky:

  1. daň za psa,
  2. daň za užívanie verejného priestranstva,
  3. daň za predajné automaty,
  4. daň za nevýherné hracie prístroje,
  5. miestny poplatok za komunálny zmesový odpad,

Návrh VZN je zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce k pripomienkovaniu odo dňa 25.11.2017.

K nahliadnutiu je priložený nižšie. Komentáre

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaní o dianí v obci.