Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
Návrh-Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trnovec nad Váhom
25.11.2017
Autor: Administrátor

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom v súlade  so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva a zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva:

 Všeobecne záväzné nariadenie č. ........../2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trnovec nad Váhom.

 

Obec na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trnovec nad Váhom.

Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia je vymedzenie práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy. Podrobnosti o nakladaní sa vzťahujú na zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne, triedených zložiek komunálnych odpadov najmä elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových  batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov, jedlých olejov a tukov, objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok. VZN upravuje spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, podrobnosti prevádzkovania zberného dvora, spôsob zberu drobného stavebného odpadu.

Návrh VZN je zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce k pripomienkovaniu odo dňa 25.11.2017.

K nahliadnutiu je priložený nižšie. Komentáre

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaní o dianí v obci.