2. kolo OVS č. 4/2017- predaj NSO pozemkov

2. kolo OVS č. 4/2017- predaj NSO pozemkov
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv na predaj nehnuteľného majetku obce Trnovec nad Váhom
12.09.2017
Autor: Administrátor

Obec Trnovec nad Váhom,

zastúpená starostom Ing. Júliusom Rábekom, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

2. kolo Obchodnej verejnej súťaže č. 4/2017


o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce Trnovec nad Váhom


Predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) : Obec Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom 587, IČO: 00306240, zastúpená starostom Ing. Júliusom Rábekom

 

Predmet obchodnej verejnej súťaže : Predmetom obchodnej verejnej súťaže je odplatný prevod nehnuteľností zapísaných na LV č. 1057, k. ú. Trnovec nad Váhom :

  1. pozemok, parcela registra “C“ KN, p. č. 388, zastavané plochy a nádvoria o výmere 592 m2
  2. pozemok, parcela registra “C“ KN, p. č. 377/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 594 m2

 

Popis nehnuteľného majetku obce:

Pozemky sú vyčlenené geometrickým plánom č. 5/2012 a nové parcelné čísla už konkrétne určujú jednotlivé pozemky na navrhovanú zástavbu. Pozemky, ktoré sú predmetom  2. kola Obchodnej verejnej súťaže č. 4/2017 majú v čase vyhlásenia súťaže vybudované prístupové komunikácie a napojenie na inžinierske siete- vodovod, plynovod, kanalizácia, elektrické rozvody. Prípojky sú uskutočnené po hranice pozemkov. Pozemky, ktoré sú predmetom súťaže môžu byť využité iba na individuálnu výstavbu rodinných domov.

 

Kritériá pre hodnotenie a výber najvýhodnejšej ponuky:

  • Kúpna cena

 Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 30,–€/m2 

Poskytnutie súťažných podkladov:

Súťažné podklady (podmienky 2. kola Obchodnej verejnej súťaže č. 4/2017 a vzor súťažného návrhu kúpnej zmluvy) sú zverejnené:
a/ na úradnej tabuli obce Trnovec nad Váhom

b/ na webovom sídle obce Trnovec nad Váhom: www.trnovecnadvahom.sk

Zverejnenie súťaže je uvedené na webovom sídle obce, na úradnej tabuli ako aj v regionálnej tlači. Okrem toho súťažné podklady je možné vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Trnovci nad Váhom, v pracovných dňoch odo dňa vyhlásenia súťaže, t.j. od 12.09.2017 v čase od 7:30 do 15:30 hod.

Spôsob podávania súťažných návrhov:

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy je potrebné doručiť poštou doporučenou zásielkou alebo podať osobne do podateľne Obecného úradu Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom 587, v pracovných dňoch v termíne do 18.10.2017, do 13:00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„ 2. kolo Obchodnej verejnej súťaže č.4/2017 – predaj pozemkov na výstavbu rodinných domov v k. ú. Trnovec nad Váhom – NEOTVÁRAŤ „

Termín a miesto otvárania obálok:

Otváranie obálok so súťažnými návrhmi a ich vyhodnotenie sa uskutoční najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na podanie súťažného návrhu v sídle vyhlasovateľa súťaže. Otváranie obálok je verejné. Termín a miesto otvárania obálok bude uchádzačom oznámený vopred prostredníctvom úradnej tabuli obce Trnovec nad Váhom a na webovom sídle obce.

 

Oznámenie výsledkov:

Vyhodnotenie  2. kola Obchodnej verejnej súťaže č. 4/2017 bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže na to ustanovenou komisiou.

 

Záverečné ustanovenia:

Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už zverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

Predložený návrh nie je možné odvolať, meniť, dopĺňať a upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.
Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne súťaže, budú odmietnuté.
Účastníci súťaže nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v 2. kole Obchodnej verejnej súťaži č. 4/2017.


Súbory na stiahnutie:
vzor tabulky 12.5 kB 12.09.2017
vzor kupnej zmluvy+cestne prehlasenie 2. kola OVS-4-2017 23.1 kB 12.09.2017
kopia katastralnej mapy 788.6 kB 12.09.2017
zámer+podmienky 2. kola OVS č.4-2017-NSO pozemky 2.82 MB 12.09.2017

FacebookFacebook