Oznámenie o začatí konania-úsek environm. záťaže

Oznámenie o začatí konania-úsek environm. záťaže
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP
11.09.2017
Autor: Administrátor

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, na základe návrhu spoločnosti DUSLO a. s. Šaľa podaného listom zo dňa 16.08.2017 oznamuje začatie konania o určení povinnej osoby vzmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environm. záťaže pre environm. záťaž evidovanú v Informačnom systéme environ. záťaží v registri B:

 

Názov environ. záťaže: SA (015)/Trnovec nad Váhom- Skládka RSTO (Duslo)- SK/EZ/SA/804

 

Viac informácií v priložených dokumentoch nižšie.

 

 


Súbory na stiahnutie:
výzva na prihlásenie sa za účastníka konania 57.1 kB 11.09.2017
oznámenie o začatí konania 125.6 kB 11.09.2017

FacebookFacebook