Výzva na predkladanie ponúk-obstaranie ÚPN

Výzva na predkladanie ponúk-obstaranie ÚPN
Obstaranie ,,Zmeny a doplnky č.1/2017 Územného plánu obce Trnovec nad Váhom“
04.08.2017
Autor: Administrátor

Výzva na predkladanie ponúk vypracovaná v súlade s § 10 a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepdisov na predloženie cenovej ponuky na zákazku verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ: Obec Trnovec nad Váhom 587, 925 71 Trnovec nad Váhom

Predmet zákazky: Obstaranie ,,Zmeny a doplnky č.1/2017 Územného plánu obce Trnovec nad Váhom“.

Predpokladaná hodnota zákazky: 1680 eur bez DPH

Lehota na predkladanie ponúk: 21.08.2017 do 12:00 hod.

 

Viac informácií na:

 http://www.moderneobce2.sk.helium.nameserver.sk/data/uploads/trnovecnadvahom/v%C3%BDzva_na_predkladanie_pon%C3%BAk-obstaranie_UPN.pdf

 

 FacebookFacebook