Trnovec nad Váhom - Oficiálne stránky obce
Obchodná verejná súťaž č.3/2017

Obchodná verejná súťaž č.3/2017

16.05.2017 | Napísal Trnovec nad Váhom

Vyhlásenie súťaže na predaj pozemkov na výstavbu rodinných domov v k. ú. Trnovec nad VáhomObchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv na predaj nehnuteľného majetku obce Trnovec nad Váhom
Obec Trnovec nad Váhom,

zastúpená starostom Ing. Júliusom Rábekom, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž č. 3/2017


o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce Trnovec nad Váhom

 

Predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) : Obec Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom 587, IČO: 00306240, zastúpená starostom Ing. Júliusom Rábekom

 

Predmet obchodnej verejnej súťaže : Predmetom obchodnej verejnej súťaže je odplatný prevod nehnuteľností zapísaných na LV č. 1057, k.ú. Trnovec nad Váhom :

 

 1. pozemok, parcela registra “C“ KN, p. č. 388, zastavané plochy a nádvoria o výmere 592 m2
 2. pozemok, parcela registra “C“ KN, p. č. 377/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 594 m2
 3. pozemok, parcela registra “C“ KN, p. č. 377/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 594 m2
 4. pozemok, parcela registra “C“ KN, p. č. 377/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 594 m2

 

Popis nehnuteľného majetku obce:

Pozemky sú vyčlenené geometrickým plánom č. 5/2012 a nové parcelné čísla už konkrétne určujú jednotlivé pozemky na navrhovanú zástavbu. Pozemky, ktoré sú predmetom  Obchodnej verejnej súťaže č. 3/2017 majú v čase vyhlásenia súťaže vybudované prístupové komunikácie a napojenie na inžinierske siete- vodovod, plynovod, kanalizácia, elektrické rozvody. Prípojky sú uskutočnené po hranice pozemkov. Pozemky, ktoré sú predmetom súťaže môžu byť využité iba na individuálnu výstavbu rodinných domov.

 

Kritériá pre hodnotenie a výber najvýhodnejšej ponuky:

 • Kúpna cena

 

Poskytnutie súťažných podkladov:

Súťažné podklady (podmienky Obchodnej verejnej súťaže č. 3/2017 a vzor súťažného návrhu kúpnej zmluvy) sú zverejnené:
a/ na úradnej tabuli obce Trnovec nad Váhom

b/ na webovom sídle obce Trnovec nad Váhom: www.trnovecnadvahom.sk

Zverejnenie súťaže je uvedené na webovom sídle obce, na úradnej tabuli ako aj v regionálnej tlači. Okrem toho súťažné podklady je možné vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Trnovci nad Váhom, v pracovných dňoch odo dňa vyhlásenia súťaže, t.j. od 16.05.2017 v čase od 7:30 do 15:30 hod.

 

Spôsob podávania súťažných návrhov:

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy je potrebné doručiť poštou doporučenou zásielkou alebo podať osobne do podateľne Obecného úradu Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom 587, v pracovných dňoch v termíne do 16.06.2017, do 09:00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

 

„ Obchodná verejná súťaž č.3/2017 – predaj pozemkov na výstavbu rodinných domov v k. ú. Trnovec nad Váhom – NEOTVÁRAŤ „

 

Termín a miesto otvárania obálok:

Otváranie obálok so súťažnými návrhmi a ich vyhodnotenie sa uskutoční najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na podanie súťažného návrhu v sídle vyhlasovateľa súťaže. Otváranie obálok je verejné. Termín a miesto otvárania obálok bude uchádzačom oznámený vopred prostredníctvom úradnej tabuli obce Trnovec nad Váhom a na webovom sídle obce.

 

Oznámenie výsledkov:

Vyhodnotenie  Obchodnej verejnej súťaže č. 3/2017 bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže na to ustanovenou komisiou.

 

Záverečné ustanovenia:

Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už zverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

Predložený návrh nie je možné odvolať, meniť, dopĺňať a upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.
Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne súťaže, budú odmietnuté.
Účastníci súťaže nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v  Obchodnej verejnej súťaži č. 3/2017.

 

Všetky prílohy obchodnej verejnej súťaže sú priložené nižšie.KontaktKontaktné informácie

 • Adresa: 925 71 Trnovec nad Váhom, 587
 • Telefón: +421 031/7781496, +421 911 616 781
 • Email: obec@trnovecnadvahom.sk
 • Úradné hodiny obecného úradu:

  Pondelok 07:30 - 15:30
  Utorok 07:30 - 15:30
  Streda 07:30 - 17:00
  Štvrtok  07:30 - 15:30
  Piatok 07:30 - 15:30

Aktuálne počasieAktuálne počasie

Aktuálne počasie
dnes
28.05.2017
Väčšinou jasno. Najvyššia teplota 26°C. Vietor VJV s rýchlosťou od 10 do 15 km/h.
 • Aktuálne počasie Pondelok 29.05.2017

  Väčšinou jasno. Najvyššia teplota 29°C. Vietor J s rýchlosťou od 10 do 15 km/h.

 • Aktuálne počasie Utorok 30.05.2017

  Väčšinou jasno. Najvyššia teplota 30°C. Vietor J s rýchlosťou od 10 do 15 km/h.

 • Aktuálne počasie Streda 31.05.2017

  Ojedinelé búrky. Najvyššia teplota 28°C. Vietor ZSZ s rýchlosťou od 15 do 25 km/h. Možnosť dažďa 50%.

FacebookFacebook

 • EWORKS.sk - Tvorba www stránok
 • ModernéObce.sk - Stránky pre mestá a obce