Trnovec nad Váhom - Oficiálne stránky obce
Obchodná verejná súťaž č. 2/2017

Obchodná verejná súťaž č. 2/2017

07.03.2017 | Napísal Trnovec nad Váhom

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 2/2017- prenájom pozemkuObchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy za účelom nájmu majetku obce Trnovec nad Váhom
Obec Trnovec nad Váhom,

zastúpená starostom Ing. Júliusom Rábekom, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž č. 2/2017o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy za účelom nájmu majetku obce Trnovec nad Váhom


Predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) : Obec Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom 587, IČO: 00306240, zastúpená starostom Ing. Júliusom Rábekom

 

Predmet obchodnej verejnej súťaže : Predmetom Obchodnej verejnej súťaže č. 2/2017 je nájom časti nehnuteľnosti - pozemku, ktorá je evidovaná Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, zapísaná na LV č. 1057, v k. ú. Trnovec nad Váhom, obec: Trnovec nad Váhom, okres: Šaľa, a to:

parcela registra “C“ KN č. 466/3, druh pozemku: záhrady o výmere 1 802 m2 , evidovaný na LV č. 1057 s tým, že predpokladaná výmera časti pozemku, ktorá bude predmetom prenájmu, bude max. 49 m2

Súťažný návrh je možné podať len na prenájom predmetu obchodnej verejnej súťaže č. 2/2017 ako celku definovaného v predmete obchodnej súťaže.

 

Kritériá pre hodnotenie a výber najvýhodnejšej ponuky:

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov bude najvyššie ponúknuté nájomné.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vybrať súťažný návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorý z pohľadu ponúkaného účelu a nájomného za predmet obchodnej verejnej súťaže najlepšie vyhovuje vyhlasovateľovi.

 

Poskytnutie súťažných podkladov:

Súťažné podklady (podmienky Obchodnej verejnej súťaže č. 2/2017 s prílohami) sú zverejnené:

a/ na úradnej tabuli obce Trnovec nad Váhom

b/ na webovom sídle obce Trnovec nad Váhom: www.trnovecnadvahom.sk

Okrem toho súťažné podklady je možné vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Trnovci nad Váhom, v pracovných dňoch odo dňa vyhlásenia súťaže, t.j. od 07.03.2017 v čase od 7:30 do 15:30 hod.

 

Spôsob podávania súťažných návrhov:

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy je potrebné doručiť poštou doporučenou zásielkou alebo podať osobne do podateľne Obecného úradu Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom 587, v pracovných dňoch v termíne do 03.04.2017, do 12:00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

 

„Obchodná verejná súťaž č. 2/2017 –NEOTVÁRAŤ „

 

Termín a miesto otvárania obálok:

Otváranie obálok so súťažnými návrhmi a ich vyhodnotenie sa uskutoční najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na podanie súťažného návrhu v sídle vyhlasovateľa súťaže. Otváranie obálok je verejné. Termín a miesto otvárania obálok bude uchádzačom oznámený vopred prostredníctvom úradnej tabuli obce Trnovec nad Váhom a na webovom sídle obce.

 

Oznámenie výsledkov:

Vyhodnotenie  Obchodnej verejnej súťaže č. 2/2017 bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže na to ustanovenou komisiou.

 

Záverečné ustanovenia:

Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už zverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah súťažného návrhu, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho návrhu.

Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vybrať súťažný návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorý z pohľadu ponúkaného účelu za predmet Obchodnej verejnej súťaže č. 2/2017 najlepšie vyhovuje vyhlasovateľovi.

Účastníci súťaže nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v Obchodnej verejnej súťaže č. 2/2017.

 KontaktKontaktné informácie

 • Adresa: 925 71 Trnovec nad Váhom, 587
 • Telefón: +421 031/7781496, +421 911 616 781
 • Email: obec@trnovecnadvahom.sk
 • Úradné hodiny obecného úradu:

  Pondelok 07:30 - 15:30
  Utorok 07:30 - 15:30
  Streda 07:30 - 17:00
  Štvrtok  07:30 - 15:30
  Piatok 07:30 - 15:30

Aktuálne počasieAktuálne počasie

Aktuálne počasie
dnes
25.03.2017
Oblačno. Najvyššia teplota 14°C. Vietor SZ s rýchlosťou od 10 do 15 km/h.
 • Aktuálne počasie Nedeľa 26.03.2017

  Oblačno. Najvyššia teplota 12°C. Vietor S s rýchlosťou od 15 do 30 km/h.

 • Aktuálne počasie Pondelok 27.03.2017

  Väčšinou jasno. Najvyššia teplota 15°C. Vietor SSZ s rýchlosťou od 10 do 15 km/h.

 • Aktuálne počasie Utorok 28.03.2017

  Väčšinou jasno. Najvyššia teplota 18°C. Vietor ZSZ s rýchlosťou od 10 do 15 km/h.

FacebookFacebook

 • EWORKS.sk - Tvorba www stránok
 • ModernéObce.sk - Stránky pre mestá a obce