Úradné oznamy a správy
Obecné dni Všetkých vás pozývame na XI. deň obce, ktorý sa koná 28. júna 2014 so začiatkom o 17.00 hod. v miestnom kultúrnom stredisku. Čaká vás bohatý kultúrny PROGRAM. Publikované: 15.04.2014 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční v dňoch 14. apríla 2014 – 30. júna 2014 „Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností“ Publikované: 14.04.2014 Správy miestneho rozhlasu Mnohí si pre pracovnú zaneprázdnenosť nemôžete vypočuť správy miestneho rozhlasu, a to ani tie, ktoré sa týkajú vecí verejných. Pripravili sme preto pre vás službu, vďaka ktorej môžete správy sledovať. Po kliknutí na tento link a prihlásení občana sa dozviete, aké správy odzneli v miestnom rozhlase práve dnes. Komerčné oznamy na tomto fóre nezverejňujeme. Publikované: 11.03.2014 Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky Informácia pre voliča občana iného členského štátu Európskej únie Publikované: 24.02.2014 Riešenie skladu olejov na ČP 3 Žiadosť o zmenu povolenia prevádzky „ČPAVOK 3“ podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ("Riešenie skladu olejov na ČP 3") Publikované: 21.02.2014 Občianske združenie "TRNKY" pri ZŠ a MŠ v Trnovci nad Váhom Nie ste ešte na 100 % rozhodnutí, čo s 2 % z Vašich daní? Venujte ich deťom v našej škole! Publikované: 19.02.2014 Duslo, a.s., Šaľa - „ČPAVOK 4“ Záverečné stanovisko navrhovanej činnosti “Čpavok 4“. Publikované: 03.02.2014 Oznámenie prevádzkovateľa MZZO Obec Trnovec nad Váhom upozorňuje, že v súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a v súlade s § 34 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov, sú prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia povinní rovnako ako každoročne do 15. februára nahlásiť údaje o spotrebe palív a surovín a ďalšie údaje na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý kalendárny rok. Tlačivo na nahlásenie údajov si môžete stiahnuť tu: Publikované: 31.01.2014 Výroba anilínu Obec Trnovec nad Váhom oznamuje, že Ministerstvo životného prostredia SR doručilo dňa 15.01.2014 Záverečné stanovisko navrhovanej činnosti : “ Výroba anilínu” navrhovateľa DUSLO, a.s. Šaľa. Tento dokument je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Trnovci nad Váhom v pracovné dni od 7,30 hod. do 15,15 hod. a v stredu od 7,30 hod. do 16,45 hod. Občania si môžu z neho robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Zaverecne stanovisko “ Výroba anilínu “ je na webovom sidle MŽP SR http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyroba-anilinu Publikované: 16.01.2014 Verejná obchodná súťaž na prenájom poľnohospodárskej pôdy v extraviláne obce Trnovec nad Váhom Publikované: 14.01.2014 Výzva zainteresovanej verejnosti Zmena integrovaného povolenia z dôvodu udelenia súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy pre prevádzku " Dusantox a ČOV. " Publikované: 09.01.2014 Rekonštrukcia ČOV Duslo, a.s. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby do trvalej prevádzky podľa § 79 stavebného zákona Publikované: 04.12.2013 Návrh rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2011 -2016: PRÍJMY, VÝDAVKY, REKAPITULÁCIA - OBEC TRNOVEC NAD VÁHOM Publikované: 28.11.2013 Pozor, zmena zastávky! Obec Trnovec nad Váhom upozorňuje občanov, že od 15. decembra 2013 platí nový cestovný poriadok na trase Nitra – Šaľa a Šaľa – Nitra. Upozorňujeme občanov na zmenu zastávky pri zrýchlených spojoch, ktoré doteraz zastavovali na zastávke Trnovec nad Váhom, Jednota. Od 15. decembra 2013 budú tieto spoje v záujme väčšej bezpečnosti občanov zastavovať na zastávke Trnovec nad Váhom, rázcestie pri žel. stanici (pri rampách). Publikované: 28.11.2013 Nitra-Šaľa od 15.12.2013 Nový cestovný poriadok Publikované: 28.11.2013 Selice-Šaľa-Galanta od 15.12.2013 Nový cestovný poriadok Publikované: 18.11.2013 Obec Trnovec nad Váhom ako správca dane z nehnuteľností oznamuje občanom, že rozhodnutia o výške dane z nehnuteľností na rok 2013 si môžu prevziať na referáte daní a poplatkov obecného úradu v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30, v stredu od 7.30 do 17.00 hodiny. Publikované: 23.05.2013 Geotermálna elektráreň Horný Jatov Obec Trnovec nad Váhom oznamuje, že dňa 11.03.2013 bola doručená Ministerstvom životného prostredia SR Bratislava Správa o hodnotení činnosti. Publikované: 12.03.2013 Panoráma kostola Panorámu kostola si môžete prezrieť tu. Publikované: 27.07.2012