Trnovec nad Váhom - Oficiálne stránky obce

Informácie zo zákona

Postup pri sprístupňovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.

Každá právnická a fyzická osoba ako žiadateľ môže požiadať Obec Trnovec nad Váhom ako povinnú osobu o sprístupnenie informácie v súlade so zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a doplnkov. Žiadosť môže byť podaná ústne, písomne (osobne do podateľne Obecného úradu alebo poštou), faxom, elektronickou poštou. Informácie, ktoré je obec Trnovec nad Váhom v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. povinná zverejňovať, sú žiadateľom k nahliadnutiu na internetovej stránke obce www.trnovecnadvahom.sk a na úradnej tabuli obce v priestoroch Obecného úradu v Trnovci nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 587.

Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie

Osobne na podateľni Obecného úradu v Trnovci nad Váhom v každý pracovný deň od 07.30 hod. do 15.30 hod. Adresa 925 71 Trnovec nad Váhom č. 587 Písomne poštou alebo osobne na podateľni Obecného úradu v Trnovci nad Váhom Adresa: Obecný úrad v Trnovci nad Váhom súp. č. 587 925 71 Trnovec nad Váhom Faxom na číslo faxu 031 / 7781496 Elektronickou poštou obec@trnovecnadvahom.sk Ústne u ktoréhokoľvek pracovníka Obecného úradu v Trnovci nad Váhom

Postup pri vybavovaní žiadostí

Žiadosť o sprístupnenie informácií vybaví Obec Trnovec nad Váhom v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o osem pracovných dní. Predĺženie lehoty obec bezodkladne oznámi žiadateľovi s uvedením dôvodov, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Informácie o spôsobe podania opravného prostriedku

Proti rozhodnutiu Obce Trnovec nad Váhom o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva na Obecný úrad v Trnovci nad Váhom.

Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií

Za poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. bude Obecný úrad v Trnovci nad Váhom účtovať oprávneným osobám nasledovne (v zmysle VZN č. 2/2006 o stanovení cien za služby vykonávané a zabezpečované obcou):
- tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 čiernobiela 0,05 €
- tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4 čiernobiela 0,08 €
- tlač alebo kopírovanie jednostrannej A3 čiernobiela 0,06 €
- tlač alebo kopírovanie obojstrannej A3 čiernobiela 0,12 €
- odoslanie e-mailom zdarma

Uvedené poplatky je možné uhradiť v pokladni Obecného úradu v Trnovci nad Váhom v pracovných dňoch od 07.30 hod. do 16.00 hod. alebo prevodom na účet VUB Šaľa č. ú. 18220-132/0200.

KontaktKontaktné informácie

 • Adresa: 925 71 Trnovec nad Váhom, 587
 • Telefón: +421 031/7781496, +421 911 616 781
 • Email: obec@trnovecnadvahom.sk
 • Úradné hodiny obecného úradu:

  Pondelok 07:30 - 15:30
  Utorok 07:30 - 15:30
  Streda 07:30 - 17:00
  Štvrtok  07:30 - 15:30
  Piatok 07:30 - 15:30

Aktuálne počasieAktuálne počasie

Aktuálne počasie
dnes
25.03.2017
Oblačno. Najvyššia teplota 14°C. Vietor SZ s rýchlosťou od 10 do 15 km/h.
 • Aktuálne počasie Nedeľa 26.03.2017

  Oblačno. Najvyššia teplota 12°C. Vietor S s rýchlosťou od 15 do 30 km/h.

 • Aktuálne počasie Pondelok 27.03.2017

  Väčšinou jasno. Najvyššia teplota 15°C. Vietor SSZ s rýchlosťou od 10 do 15 km/h.

 • Aktuálne počasie Utorok 28.03.2017

  Väčšinou jasno. Najvyššia teplota 18°C. Vietor ZSZ s rýchlosťou od 10 do 15 km/h.

FacebookFacebook

 • EWORKS.sk - Tvorba www stránok
 • ModernéObce.sk - Stránky pre mestá a obce